Psychologie a její kontexty, Vol.8, No.1

Zvládání zátěžových situací ošetřovatelským personálem v nemocnicích a hospicích

Coping with stress situations by nursing personnel in the hospitals and hospices

Lucie Marešová, Marie Třešlová


Mezi hlavní zátěžové situace a faktory působící na ošetřovatelský personál v oblasti psychické i fyzické figuruje péče a kontakt s umírajícími, nevyléčitelnými a trpícími pacienty, agresivními pacienty, zmatenými pacienty, rodinami pacientů a dále pracovní a osobní podmínky. V neposlední řadě také působení konfliktu (střetu) názorů, neshod a rozporu v morální oblasti. K poskytování efektivní péče v těchto situacích je nutné, aby pečující osoby byly sociálně zralé a vybaveny účinnými komunikačními dovednostmi. Ty také mohou usnadnit zvládání prožívání zátěžových situací ošetřovatelského personálu. Proto bylo naše výzkumné šetření zaměřeno na zmapování způsobů, kterými se ošetřovatelský personál vyrovnává se zátěžovými situacemi v rámci své profese a na rozdíly ve vyrovnání se s těmito situacemi ve vztahu k oddělení, kde pracuje. Metodika: Výzkumné šetření bylo realizováno kvantitativní metodou technikou dotazníku vlastní konstrukce v únoru až červnu 2016. Obsahoval 20 otázek zaměřených na zátěžové situace, jejich zvládání a podporu managementu v jednotlivých zdravotnických zařízeních. K analýze bylo použito systémů Microsoft Excel 2010 a Software R ve verzi 3.0.2 (Chí kvadrát test, Fisherův exaktní test). Celkem bylo rozdáno 300 dotazníků pro ošetřovatelský personál ve 4 nemocnicích a 3 kamenných hospicech a 7 zařízeních domácí hospicové péče. Návratnost byla 269 (90 %). Ošetřovatelský personál pociťuje zátěžové situace velmi často. Nejvíce zatěžující je pro respondenty z hospiců trpící pacient a pro respondenty z nemocnic převažuje kolektiv a péče o agresivního pacienta. Pro vyrovnávání se s pracovní zátěží se nejvíce osvědčily relaxace, odpočinek a spánek. Podporu v zátěžových situacích od zaměstnavatele pociťuje minimum respondentů, i když určitá podpora je poskytována formou školení, supervize či příspěvku na „zotavenou“. Respondenti by však více jako podporu od managementu uvítali např. zvýšení platu či více volna. Doporučovali by především různá školení na téma stres a jeho zvládání.

Klíčová slova:
zátěž, ošetřovatelský personál, zvládání, nemocnice, hospic


This paper deals with the stressful situations in the profession of the nursing staff. The occupation of the nurse belongs to the most demanding ones. In this occupation, the nurse is permanently affected by many stressors of different types. She faces death, the suffering, dying and incurably ill people very often. She is there in times of pain, agony and suffering. Personal encounters with these difficult situations require highly professional approach but most of all, they present immense work stress for the nurse. The stressful situations that are the most common and most difficult in the work of the nursing staff are the care of dyeing persons, the care of incurable and suffering persons, also the care of aggressive patients and confused patients. Patient’s family members could cause the stressful situations for nursing staff so as the working and personal conditions of nursing staff. The emotions the nursing personal experiences in such situation influence their behaviour and communication with patients in negative way. Both sides are therefore dissatisfied which could develop in to aggressive situation or burn out syndrome of the personnel. Also such culminate situations could lead to leaving the personnel. The lack of personnel then doesn´t allows enough of needed time for communication with patients in their life difficult situations. The first objective of our survey was to map the manners used by the nursing personnel to cope with the stressful situations brought by their profession. The second objective was to find out the difference in the coping with the stressful situations between the hospital staff and hospice staff. The research section of this survey contains the quantitative research was done by using the technique of an anonymous questionnaire with 20 question prepared by ourselves. The questionnaire was distributed to the nursing staff of all categories in the hospital and hospice care. It was completed by 269 respondents in total. The data was statistically processed using systems Microsoft Excel 2010 and Software R, version 3.0.2 (Chi-squared test, Fisher´s exact test). The research results show that the nursing staff faces the stressful situations very often. They see as the heaviest stress the care of the suffering and aggressive patient, conflicts with the patient´s family, conflicts at work and workload. The manners of coping with the work burden which proved as the best for them are relax, rest and sleep. There were no differences proved in the manners of coping with the stress among respective members of the nursing team. Nevertheless, the coping with the work burden of the nursing staff in the hospital and hospice care is different. A minimum of the respondents notices any support during the stressful situations from the employer. On the other hand, certain support by the management could be viewed in the form of trainings, supervision or contribution to a „recovery“ which are granted to the respondents from the employer according to their answers. However, the respondents would prefer, as the support by the management, the increase in pay or more days off. The respondents view as insufficient the preparation of the graduates for the future stressful situations in their profession, as well. They would recommend mainly various trainings dealing with the stress and its management. We can state that in the transformation and process of improvement of health care service in Czech Republic the nursing personnel in at the last place. The care of caregivers is insufficient the meaning of supervision, support and education of the personnel. A good solution to alleviate the work burden of the nursing staff and quality enhancement of the services provided could be investments into better work conditions, both in terms of sufficient human and material resources so as the very organization of the work processes. This means the investment into safety of patients because continuous stress in work could jeopardize the quality of provided service and care but also the health of providers of care.

Keywords:
stress, nursing personal, coping, hospital, hospic