Psychologie a její kontexty, Vol.8, No.1

Chlapci neplačú: depresie u mužov v kontexte rodu

Boys don´t cry: Male depression through gender lensn

Miroslava Žilinská, Hana Smitková


V súčasnom výskume chýba hlbšie pochopenie depresie u mužov s ohľadom na rodový kontext (Emslie, Ridge, & Hunt, 2006; Oliffe et al, 2010; Smith, 1999). Štúdia analyzuje mužskú skúsenosť s depresiou s použitím rodu ako analytického nástroja pre jej lepšie pochopenie v sociálnom kontexte a subjektívnom prežívaní. Bolo uskutočnených 9 pološtruktúrovaných rozhovorov s mužmi, ktorí majú/mali skúsenosť s depresiou. Výskum identifikoval rôzne rodové aspekty depresie - moc, vplyv tradičných mužských rol, zatajovanie emócie a i., odkryl jej pozitívne stránky: vedomie vlastnej zraniteľnosti, vyššiu citlivosť voči druhým, sociálnu zodpovednosť pri zvyšovaní povedomia o depresii, bližší kontakt so sebou samým, novú identitu, odvahu hľadať pomoc a byť zraniteľný a citlivý. Výskum tiež ukazuje na prítomnosť intersectionality. Pri skúmaní depresie a pomáhajúcej práci s mužmi je dôležité venovať pozornosť aj jej rodovým aspektom.

Klíčová slova:
depresia, rod, intersekcionalita, maskulinita, muži


Objective: Deeper understanding of depression amongst men in the gender context in the current research is missing (Emslie, Ridge, Hunt, 2006; Oliffe et al., 2010; Smith, 1999). This study aims to put the male experience of depression into gender framework, using gender as an analytical tool for better understanding of depression in men both in a social and cultural frame as well as a subjective experience. Method: Nine semi-structured in-depth interviews were conducted with men in Slovakia who are having or had a direct experience with depression. Gender was used as an analytical tool in order to contextualize the experiences of men with depression in a social context and power relations. Results: The research identified various gender aspects - from power, the influence of traditional male roles, concealing emotions, distancing yourself from yourself to 8 identified positive aspects of depression: awareness of their own vulnerability, realization that different emotions are part of the life, higher sensitivity and empathy towards others, social responsibility in raising awareness about depression, closer contact with oneself, new - adult identity, courage to seek help and courage to be vulnerable and sensitive. The research also indicates the presence of intersectionality, offers the possibility of applying research findings to practice, and highlights the need to pay closer attention to gender aspects when examining depression as well as for direct work with men who suffer from depression. Conclusion: Our findings recommend paying closer attention to gender aspects while examining depression as well as for direct work with men who suffer from depression.

Keywords:
depression, gender, intersectionality, masculinity, men