Psychologie a její kontexty, Vol.9, No.2

Dekódování charismatu – rysy a metody k jeho odkrytí

Charisma decoding – features and methods to uncover

Adam Blažej


Tento článek si klade za úkol shrnutí dosavadních faktů o charismatu způsobem, při němž bude možno identifikovat jednotlivé aspekty, které jej tvoří. Je známo, že se charisma nevztahuje pouze na jeden osobnostní rys, či rys obličeje, nýbrž že jej tvoří celá řada aspektů. Tyto aspekty pak budou rozděleny do několika skupin podle společných charakteristických rysů. Podstatou tohoto rozdělení je jednak zpřehlednění celého konceptu, a jednak také identifikace nástrojů či metod ve vztahu k rozvoji daného aspektu charismatu. Jedná se o přehledovou studii, jež kromě dosavadních empirických výzkumů pracuje také s názory odborníků s cílem jejich identifikace a analýzy. Kritériem pro zahrnutí konkrétních studií je jejich původ po roce 1950 (do 2017) a vybraná klíčová slova. Provedenou rešerší tedy bude dosaženo shrnutí velkého množství aspektů, které popisovaný fenomén ovlivňují, přičemž na celé řadě z nich lze pomocí jistých vzorců chování, či psychoterapeutických metod pracovat. Ty jsou spolu s jednotlivými aspekty uvedeny na konci článku v pasáži shrnutí. V praxi je pak výstup článku aplikovatelný například pro profese ředitelů, učitelů, trenérů a koneckonců i pro kteréhokoliv člověka, jež se zajímá o psychosociální rozvoj.

Klíčová slova:
charisma, psychologie osobnosti, intrapsychologické rysy, interpsychologické rysy, fyzické rysy


People have been fascinated by the charisma phenomenon since the very ancient times. What makes somebody charismatic, why do some people have it and others do not, and what is it all about? Charismatic people seem to have given something that others can only silently envy. Charismatic people can communicate in a way that others follow them and accept their opinions and values, sometimes even at the expense of their own. Which may seem rather unfair if we consider that other people can hardly do this. However, this article aims to summarize the facts about charisma to make it possible to identify the individual aspects that make it up. It is known that charisma does not refer to only one personality trait or facial feature but that it forms and affects a whole range of aspects. These aspects will be divided into several groups according to their common features. The essence of this division is both the clarification of the whole concept and the identification of tools or methods in relation to the development of a specific aspect of charisma. This article is therefore a systematic review which includes the previous empirical research (e. g. Cara et al., 2011; Cuddy, Wilmuth & Carney, 2012; Todorov et al., 2005) and also works with expert opinions (Leann, 2011; Hodgson, 2010; Robbins & Decenzo, 2001) with the aim of identifying and analyzing them. The criteria for including selected studies is their origin after 1950 and selected keywords. These are selected based on the definitions in the Theoretical Basics section and are: leadership, leader, embodiment, powerful, emotions, authority, self-esteem, self-determination, inner uncertainties, inspiration, motivation, communication, locus of control, behavior. The research will therefore summarize a great part of information and aspects that affects the phenomenon described. The summary conducts a wide range of these aspects (predominantly intrapsychological and interpsychological) and it can be maintained by a certain behavioral patterns or psychotherapeutic methods. These are listed at the end of the article in the summary section but described very briefly. More detail information can be found in the literature dealing with this specific problem. The output of the article is applicable to a variety of professions – from directors, teachers, trainers to any other person acting from the position of leader. Also a person interested in psychosocial development, because charisma, as is known, significantly contributes to social interactions and is also associated with the high self-confidence which the individual might find useful.

Keywords:
charisma, psychology of personality, intrapsychological characteristics, interpsychological characteristics, physical characteristics