Psychologie a její kontexty, Vol.9, No.1

Psychometrické vlastnosti české verze škály Spirituální inteligence D. Kinga

The aim of this article is to present the Czech version of Spiritual Intelligence Self Report Inventory (SISRI-24) by D. King

Pavel Moravec, Alena Slezáčková


Cílem příspěvku je prezentovat českou verzi škály spirituální inteligence v pojetí D. Kinga (Spiritual Inteligence Self Report Inventory, SISRI-24), který zahrnuje čtyři dimenze spirituální inteligence (Kritické uvažování o existenciálních tématech, Nalézání smysluplnosti života, Vědomí přesahu a Schopnost rozšiřování svého vědomí). Na vzorku 502 respondentů byla zkoumána vnitřní konzistence české verze testu, která vykazovala uspokojivé výsledky v porovnání s výstupy, které uvádí autor původní anglické verze testu. Také byla provedena konfirmační faktorová analýza, která vykázala uspokojivé hodnoty a poukázala na vhodnost přeformulování jedné položky testu. Byly vytvořeny české normy. Prozkoumány byly také souvislosti míry spirituální inteligence s vybranými demografickými proměnnými. V rámci zkoumání konstruktové validity byly výsledky částečně porovnány i s osobnostními proměnnými. Ukázalo se, že dotazník je vhodné podrobit důkladnější analýze konstruktové validity, např. na položkové úrovni.

Klíčová slova:
spiritualita, spirituální inteligence, křesťanství, česká standardizace


The concept of spiritual intelligence is highly discussed topic in the current field of psychology of religion. The big discussion of this concept was started by Emmons (2000). In this discussion, Gardner (2000) refuses the term spiritual intelligence, which in his view evokes too strong an inclination towards a specific religion. Instead of spiritual intelligence he therefore speaks of existential intelligence. King (2013) states that any intelligence must include mental abilities, and spiritual intelligence cannot be an exception. As a result, he speaks of four dimensions of spiritual intelligence (CET Critical existential thinking, PMP Personal meaning production, TA Transcendental awareness, and CSE Conscious state expansion). The research sample consisted of 502 respondents: 170 males, 305 females (27 respondents did not state their gender). The average age was 35 years (SD = 14.2; 33 respondents did not state their age). Together with examining reliability and confirmation factor analysis of the Czech version of the test Czech standardization was made. The data were collected from four different researches realized at the Department of Psychology, Faculty of Arts, Masaryk University in Brno, Czech Republic. The results were then compared to those originally presented by King (2009). The reliability (Cronbach ?) of the Czech version was higher than 0,7 in all four dimensions. The confirmation factor analysis demonstrated good results in four dimensions of spiritual intelligence, and indicated a need to reformulate one item of the inventory to reflect better Czech cultural environment. The relationship between spiritual intelligence and demographic variables (i.e. age, gender) was examined. By comparing the differences between respondents strong identified to Christianity and the rest of the respondents, significant differences were found in the dimensions Personal meaning production, and Transcendental awareness, where respondents strong identified to Christianity scored on average higher than the rest of the respondents. To explore the construct validity, correlations between dimensions of spiritual intelligence and personality traits measured by NEO-PI-III inventory were examined on the part of the respondents. The strongest correlations were founded in scale CET Critical existential thinking, which correlated positively to Neuroticism and Openness and negatively to Extraversion. The results showed the pertinence of detailed construct validity on scale on item level. One of the limitations of our study could be online data collection from two thirds of the respondents. Because of this, representativeness of the sample for the whole Czech population is not guaranteed. On the other hand, the relative size of the sample (N = 502) could partially compensate for this limitation. Another limitation is the lack of data concerning education level of the respondents, which could be an important intervening variable. Despite the aforementioned limitations to our study, we believe that SISRI could become useful instrument for spirituality research, and enrich the small number of spirituality inventories validated for Czech population.

Keywords:
spirituality, spiritual intelligence, Czech standardization