Psychologie a její kontexty, Vol.10, No.2

DOI: 10.15452/PsyX.2019.10.0012

Komplexní vývojové trauma a užívání návykových látek

Complex Developmental Trauma and Substance Use Disorder

Pavla Doležalová


Trauma a závislost má nepříznivý dopad na zdraví, sociální prostředí jedince, vzdělávání. Cílem textu je stručný úvod do problematiky jevů vývojového traumatu a užívání návykových látek u adolescentních dívek v institucionální výchově a dále představit výsledky výzkumné studie zabývající se rozsahem raných traumatických událostí u adolescentních dívek v institucionální výchově a prevalencí vybraných návykových látek u adolescentních dívek v institucionální výchově v porovnání s běžnou školní populací. V praktické části studie byla využita kvantitativně orientovaná analýza vývojového traumatu a užívání návykových látek u dívek v institucionální výchově; výzkumná studie byla realizována jako součást projektu s názvem: Prevence psychosociálních rizik nezletilých žen a matek s rizikovým chováním prostřednictvím korekce vztahové vazby (2016). Byl použit dotazník: Záznam časných traumatických událostí (Bremner, Bolus, & Mayer, 2007). Pro analytické komparace byla použita vybraná data z Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD, 2015). Získané statistické údaje poukazují na vysoký rozsah vývojového traumatu u sledovaných dívek a na vysokou míru prevalence užívání drog během jednoho roku (na rozdíl od běžné školní populace).

Klíčová slova:
komplexní vývojové trauma, závislosti, adolescentní dívky, vulnerabilita.


Trauma and addiction have a negative impact on health, the social environment of the individual, education. Research confirms the negative impact of developmental trauma in adult and confirms other negative effects on quality of life aspects (Wegman et al. 2009; Suliman et al. 2009; Najavits et al., 2007). The aim of the text is a brief introduction to the problems of complex developmental trauma and substance use among adolescent girls in residential institutions under special education setting. We present the results of a research study dealing with early traumatic events and the prevalence of selected drugs among adolescent girls in residential institution. The study provides quantitative analysis of developmental trauma and substance use among girls in institutional residentions. The research study was conducted as part of a project entitled: Prevention of Psychosocial Risks of Underage Women and Mothers with Risk Behavior through Relationship Correction (2016). The study used questionnaire: Recording of Early Traumatic Events (Bremner et al. 2007) and selected data from the European School Study on Alcohol and Other Drugs (ESPAD, 2015). The research sample consisted of 122 respondents, aged 15–19, placed in residential institutions. Data were collected in 2016. No such data from prevalence studies have been collected so far among these girls. Our findings suggest a significant prevalence of many traumatic phenomena in early childhood among respondents. It is a developmental trauma, mainly due to disorganized attachment and adverse family relationships. Our findings show a high level of general and emotional trauma. Over the past year, more than 61 % used cannabis, 44 % used amphetamines and 18 % had a volatile substance. The level of cannabis use is more than double among respondents, seven times in the case of inhalants and 18 times in the case of amphetamines. The statistical differences presented by the chi-square test results are highly significant in all cases (p-value <0.001). Statistically, these comparative findings regarding the prevalence of substance use in the last month or year are highly significant. Compared to the reference group, there are indeed significant differences. Discussion. The results show a high extent of developmental trauma in the girls under review and a high prevalence of drug use within one year (as opposed to the general school population). However, we cannot deduce from the data obtained the causal nature of the relationship between trauma and drug use. Experiences of early traumatic events appear to increase mental vulnerability. Increased levels of substance use in the girls studied are seen as a means of self-healing emotional pain caused by developmental trauma. The obtained statistical data indicate a high extent of complex developmental trauma in girls in residential institutions. There is also a high prevalence of drug use within one year among respondents. These girls placed in residential institutions are a highly vulnerable group in terms of their complex needs and mental health and quality of life. Interventions should focus on a holistic approach and link the treatment of trauma, addiction and mental health.

Keywords:
Complex developmental trauma, substance use disorder, adolescent girls, vulnerability.