Psychologie a její kontexty, Vol.10, No.2

DOI: 10.15452/PsyX.2019.10.0014

Obsahová analýza minimálních preventivních programů základních škol se zaměřením na témata sexuální výchovy Content

Content Analysis of the Minimal Prevention Programmes at the Czech Elementary Schools with Focus
on the Topics of Sexuality Education

Tereza Lubasová*, Miroslav Charvát, Kateřina Taranzová


Cílem výzkumu je obsahová analýza minimálních preventivních programů na českých základních školách se zaměřením na témata sexuální výchovy. Byla použita kombinace kvalitativní a kvantitativní obsahové analýzy dokumentů. Analyzováno bylo 50 dokumentů s rozsahem 4–99 stran. Analýza témat, obsahu, typů realizovaných programů a evaluace byla komplikovaná nejednotnou terminologií a strukturou dokumentů a jejich obecností a příliš širokým zaměřením. Nejčastěji uváděná témata zahrnovala otázky hygieny a péče o tělo (především u mladších ročníků), sexuální rizikové chování (u starších ročníků) a biologické rozdíly mezi pohlavími (napříč všemi ročníky). Ve 45 dokumentech nebyla zahrnuta témata sexu a médií, ve 39 chyběly informace o tom kde získat jakou pomoc. V 36 případech nebyla popsána témata sexuálního zneužívání ani vývoj zdravého sebepojetí žáků. Nejčastěji používanou metodou výuky bylo čtení (n = 38) nebo frontální výklad (n = 29). Většinu dokumentů vytvořil školní metodik prevence (n = 26), v jiných případech byli do tvorby zapojeni další pedagogové. Celkově 41 škol uvádí, že nějakým způsobem evaluuje provedené programy (obvykle jde o nějakou blíže nespecifikovanou formu psané či ústní evaluace). Ve většině případů chyběl popis spolupráce s rodiči, resp. její ukotvení pro témata sexuální výchovy. Analyzované minimální preventivní programy jsou v otázkách sexuální výchovy příliš obecné. Nerozlišují mezi specifickou a obecnou prevencí a napříč školami se výrazně liší. Dokumenty naplňují formální požadavky, ale nejsou efektivním pomocníkem pro realizaci komplexní a efektivní prevence v oblasti sexuální výchovy na základních školách.

Klíčová slova:
minimální preventivní program, prevence, sexuální výchova, základní škola.


The present study aims to analyse the content of minimal prevention programmes at Czech elementary schools, focusing on the topics of sexuality education. A combination of quantitative content analysis and qualitative document analysis was used in the investigation of 50 documents, whose length ranged from 4 to 99 pages. The analysis of topics, content, methods of delivery and evaluation was complicated by non-uniform terminology and structure of the documents as well as their frequent ambiguity and non-specific, general scope. Most commonly included topics covered the areas of personal hygiene and body care (mostly among younger pupils), sexual risk behaviour (mostly among older pupils), and biological sex differences (pupils of all ages). Forty-five of the documents did not include the topics of sex and media, 39 lacked information about where and how to get help. In 36 cases, the schools are not covering the topics of child abuse and neglect, nor the development of healthy self-esteem in their pupils. The most common methods of delivery were reading (n = 38) and lecture (n = 29). The documents were usually created by the school methodology specialists of primary prevention (n = 26) or other members of pedagogical staff. In total, 41 schools claimed that they evaluate their prevention programmes, usually in some form of oral or written feedback (mostly non-specified). However, most of them did not mention any poosibilities of school-parent cooperation, or it was not specified for the topics of sexuality education. The analysed minimal prevention programmes are too general in the topics of sexuality education. They do not distinguish between specific and non-specific prevention, and vary across schools. While the documents comply with formal criteria, they are not suitable for the delivery of comprehensive and effective prevention in sexuality education at elementary schools.

Keywords:
minimal prevention programme, prevention, sexuality education, elementary school.