OU EN Psychologie a její kontexty

Pokyny pro autory


Publikované články jsou vydávány pod licencí Creative Commons CC-BY (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.cs). Autorská práva a publikační práva k příspěvku zůstavají autorům. Zasláním rukopisu do redakce časopisu autor vyjadřuje vůli publikovat svůj text v časopise Psychologie a její kontexty a zároveň vyjadřuje souhlas s uveřejněním svého příspěvku v rámci pravidel licence CC-BY.


Časopis Psychologie a její kontexty vydává původní, jinde nepublikované a jinému subjektu nenabídnuté práce v českém, slovenském a anglickém jazyce, zabývající se otázkami z teoretické, metodologické oblasti i ze sféry aplikací psychologie do každodenního života, recenze, aktuální informace, předběžná metodologická sdělení apod. Pozitivně recenzované a redakční radou přijaté práce jsou zařazeny do připravovaného čísla.


Časopis se řídí Prohlášením o publikační etice a publikačních pochybeních (ke stažení v PDF), vytvořenými Komisí pro publikační etiku (Committe on Publication Ethics - COPE) na 2nd World Conference on Research Integrity, Singapore 2010.
Časopis Psychologie a její kontexty je "Open Access", tzn. že veškerý obsah je volně a zdarma dostupný uživatelům nebo institucím. Uživatelé mohou číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, prohledávat nebo odkazovat na plné texty článků v tomto časopise, aniž by museli předem žádat o svolení vydavatele nebo autora. Tento přístup vychází z definice otevřeného přístupu podle BOAI.


Všechny zaslané rukopisy procházejí oboustranně slepým recenzním řízením u minimálně dvou recenzentů. Recenzenti jsou vybíráni na základě následujících kritérií: odbornost nebo relevantní znalosti v oboru, žádný střet zájmů (propojení na autora) a souhlas s napsáním recenze do jednoho měsíce. Každý recenzent hodnotí kvalitu článku podle zvolených kritérií a doporučuje jeden z následujících scénářů: nejsou vyžadovány žádné změny, jsou vyžadovány drobné změny, jsou vyžadovány velké změny, zamítnutí. V případě potřeby drobných nebo větších změn jsou autoři požádáni, aby upravili článek na základě návrhů recenzentů.

Podání ani vydání příspěvků není zpoplatněno.Podmínkou pro přijetí je jasná a přehledná formulace myšlenek a úprava rukopisu podle těchto pokynů:

Článek:
V úvodu článku musí být uveden český a anglický název a seznam všech autorů a spoluautorů.
Články teoretické povahy by měly jasně a přehledně vyjadřovat jednotlivé myšlenky. Na konci je nutno uvést seznam použité literatury.
Články empirické povahy by měly zachovávat tento postup:

 • Problém
 • Metody
 • Výsledky
 • Diskuze a hodnocení výsledků
 • Závěr
 • Literatura

Abstrakt:
Je stručným výtahem z článku. Nesmí být psán v první osobě a rozsah by neměl přesáhnout 15 řádků, tj. 900 znaků. Dodává se v českém nebo slovenském jazyce. Abstrakt je nutné doplnit 3-6 klíčovými slovy.


Rozšířený anglický abstrakt:
Každý článek musí obsahovat rozšířený anglický abstrakt. Nesmí být psán v první osobě a rozsah by měl být cca 1 strana A4, tj. 3.000-4.000 znaků včetně mezer. Abstrakt by měl být samovysvětlující.

Struktura abstraktu výzkumných příspěvků musí dodržovat výše uvedený postup, tj. PROBLÉM, METODY, VÝSLEDKY, DISKUZE A HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ, ZÁVĚR. Abstrakt teoretických a jiných příspěvků by měl v uvedeném rozsahu srozumitelně seznámit s hlavními myšlenkami hlavního textu.

Abstrakt by měl být doplněný klíčovými slovy v angličtině, totožnými s českými.


Souhlas autorů a spoluautorů:
Souhlas musí obsahovat seznam všech autorů a spoluautorů (včetně titulů) a kontakt na ně. U všech je možné uvést současné pracoviště. U každého autora je nutné uvést souhlas s publikováním článku a to dvěma způsoby:

 • s použitím zkratky v.r. (např. Jan Novák v.r.) - nutné napsat kurzívou. Redakce si v tomto vyhrazuje právo kontaktovat jednotlivé autory pro potvrzení jejich souhlasu.
 • vytisknutím, podepsáním a přiložením naskenovaného podepsaného listu souhlasu.

Formulář autorského souhlasu si stáhněte zde.

Tabulky, grafy, obrázky a zkratky:
Tabulky je vhodné vytvářet spíše menší a jasně členěné pro zajištění větší přehlednosti. Každá musí obsahovat pořadové číslo a název (příp. stručný popis obsahu), uvedený nad tabulkou.

Grafy musí obsahovat pořadové číslo a název, uvedené nad grafem. Je vhodné dodržovat v rámci celého příspěvku jednotnou podobu. Grafy musí být v odstínech šedé. Zároveň je potřeba dodat s rukopisem původní soubor, obsahující data (hodnoty), ze kterých graf vychází (např. Excell .xls(x), SPSS .sav apod.).

Obrázky musí být v odstínech šedé. Musí obsahovat pořadové číslo a název, uvedené nad obrázkem. Do souboru je vhodné vkládat je pomocí příkazu Vložit -> Obrázek -> Ze souboru.

Tabulky, grafy a obrázky se vkládají přímo do zamýšleného místa v textu.

Veškeré zkratky je nutné vysvětlit při prvním použití.


Délka článků by měla být minimálně 3 a maximálně 20 normovaných stran (30 řádků po 60 znacích), tj. 36 tisíc znaků (delší články je vhodné předem konzultovat s redakcí). Text článku musí být vytvořen v textovém editoru Microsoft Word (nebo alternativním editoru např. OpenOffice) a uložen jako soubor .doc nebo .rtf. V případě složitější struktury (větším množství tabulek nebo obrázků) je vhodné přiložit i PDF verzi pro ilustraci zamýšleného vzhledu článku.


Článek se posílá elektronicky jako příloha na adresu : psychkont@osu.cz. Soubor by měl mít následující strukturu:

 • český a anglický název
 • jméno autora (příp. spoluautorů)
 • abstrakt (český nebo slovenský) a klíčová slova (3-6)
 • text článku (včetně příp. tabulek a obrázku)
 • seznam použité literatury
 • kontakt na autora (spoluautory): pracoviště, adresa pracoviště, e-mail (resp. i telefon)
V příloze tak musí být 2 (resp. 3) soubory (druhým souborem je souhlas autorů, třetím je případně soubor s daty pro grafy). Použití komprimačních archivů (ZIP, RAR atd.) nedoporučujeme.


Poznámky pod čarou se označují arabskými číslicemi připojenými k patřičnému místu v textu jako horní index; číslují se průběžně v celé práci.
Tabulky a obrázky se číslují zvlášť, arabskými číslicemi. Označení, číslo, název a případný vysvětlující text se píše přímo v tabulkách. U obrázků je nutné vypsat údaje u konkrétní fotografie.

Práce s literaturou (odkazy, citace a seznam literatury) se řídí citační normou APA.
Odkazy na použité nebo citované práce se v textu příspěvku uvádějí příjmením autora a rokem vydání v závorce. Jméno autora a rok vydání práce je oddělen čárkou. Např. odkaz na Hussovo dílo (Huss, 1852). V případě použití přímé citace je třeba také uvést stranu (Huss, 1852, p. 15-21).
Odkazy na více prací se oddělují středníkem. U publikací více autorů se uvádí jméno prvního autora, za které se připojí "et al." (V textu příspěvku je možné též užít spojení "a kol.") Bližší informace o citaci viz níže.

V úplném seznamu literatury, uvedeném na konci článku, mají být práce uvedeny v abecedním pořadí uspořádaném podle příjmení autorů (viz příklady citací níže). Uvádí-li se více prací od téhož autora, měly by být uspořádány podle roku vydání těchto prací, tj. od nejstarších k nejnovějším. Práce jednoho autora, které mají více spoluautorů, se zařazují až za práce, které pocházejí pouze od autora. Seznam obsahuje jen citované publikace a nečísluje se.

Za jazykovou úpravu a správnost citací zodpovídá autor.Příspěvky nejsou finančně honorovány. Příspěvky procházejí recenzním řízením. V případě nepřipuštění k vydání je článek a recenze zaslána autorovi k úpravě. Upravuje-li autor podle oponentního posudku příspěvek, je povinen na recenzi písemně reagovat (které připomínky přijal a které do nového znění příspěvku nezapracoval, příp. se kterými nesouhlasí). Upravený příspěvek je předán původnímu recenzentovi k supervizi. Korektury zasílané autorům musí být vráceny do 30 dní.

Redakce si vyhrazuje právo krátit rukopis a provést redakční úpravy. Publikované rukopisy a nevyžádané nepublikované rukopisy se nevracejí. Autor práce nabídnuté k publikování je vyrozuměn o jejím přijetí či zamítnutí.Pravidla pro psaní jmen podle citační normy APA

UVÁDĚNÍ JMEN V SEZNAMU LITERATURY

Pokud má práce 1-7 autorů, uvádějí se všichni v podobě "Autor, A. A., Autor, B. B., Autor, C. C., & Autor, D. D." se znakem "&" před posledním autorem
Pokud má práce 8 a více autorů, uvede se prvních šest autorů, tři tečky a poslední autor
(Autor, A. A., Autor, B. B., Autor, C. C., Autor, D. D., Autor, E. E., Autor, F. F., … Autor, I. I.).


UVÁDĚNÍ JMEN V PRŮBĚHU TEXTU
Příklady citací literatury:

a) citace knihy
Aldwin, C.M. (1994). Stress, coping and development: An integrative perspective. New York: Guilford Press.
Saleeby, D. (1997). The Strengths Perspective in Social Work Practice. New York: Longman Publishers, Inc.
Werner, E.E., & Smith, R.S. (1982). Vulnerable but invincible: A longitudinal study of resilient children and youth. Ithaca, NY: Cornell University Press.

b) citace příspěvku ve sborníku
Ryan, R.M., & Deci, E.L. (2001). On hapiness and human potentials: A review of research on hedonic and eudaimonic well-being. In S. Fiske (ed.), Annual Review of Psychology (s. 141-166). Palo Alto, CA: Annual Reviews, Inc.
Masten, A.S., & Obradović, J. (2006). Competence and Resilience in Development. In B.M. Lester, A.S. Masten & B. McEven (eds.), Resilience in Children. Annals of the New York Academy of Science, Vol. 1094 (s. 13-27). Boston: Blackwell.

c) citace sborníku
Coulmans, F. (ed.). (1981). Conversational Routine. The Hague, Mouton.

d) citace příspěvku v časopisu
Leifer, M., Kilbane, T., & Kalick, S. (2004). Vulnerability or Resilience to Intergenerational Sexual Abuse: The Role of Maternal Factors. Child Maltreatment, 9(1), 78-91.
Cramer, P. (1998). Coping and Defense Mechanism: What's the Dirreference? Journal of Personality, 66(6), 919-946.
Gilbert, D. G., McClernon, J. F., Rabinovich, N. E., Sugai, C., Plath, L. C., Asgaard, G., ... Botros, N. (2004). Effects of quitting smoking on EEG activation and attention last for more than 31 days and are more severe with stress, dependence, DRD2 A 1 allele, and depressive traits. Nicotine and Tobacco Research, 6, 249-267. doi:10.1080/1462220041 0001676305
Ungar, M., Lee, A.W.,Callaghan, T., & Boothroyd, R.A. (2005a). An International Collaboration to Study Resilience in Adolescents Across Cultures. Journal of Social Work Research and Evaluation, 6(1), 5-24.

e) citace textu z internetu
Shotton, M. A (1989). Computer addiction? A study of computer dependency [DX Reader version]. Získáno z http://www.ebookstore.tandf.co.uk/html/index.asp
Saisan, J., Kemp, G., Jaffe, J. et al. (2008). Insecure Attachment and Attachment Disorders. Získáno z http://www.helpguide.org/mental/parenting_bonding_reactive_attachment_disorder.htm.
International Resilience Project: Project report (2006). Získáno z http://www.resilienceproject.org/documents/2006_reports/mainreport.pdf.
MacLean, K. (2004). Resilience: What it is and how children and youth people can be helped to develop it. CYC-Online, 62. Získáno z http://www.cyc-net.org/cyc-online/cycol-0304-resilience.html.
Definition of Model (n.d.). Oxford English Dictionary Online. Získáno z http://oxforddictionaries.com/definition/model?rskey=n8LfAy&result=1#m_en_gb0527530.
Liu, S. (2005, květen). Defending against business crises with the help of inteligent agent based early warning solutions. Příspěvek prezentován na The Seventh International Conference on Enterprise Information Systems, Miami, FL. Abstract získán z http://www.iceis.org/iceis2005/abstracts_2005.htm
Sillick, T. J., & Schutte, N. S. (2006). Emotional intelligence and self-esteem mediate between perceived early parental love and adult happiness. E-Journal of Applied Psychology, 2(2), 38-48. Získáno z http://ojs.lib.swin.edu.au/index.php/ejap 
Problémy s webovou stránkou?
Copyright © 2010- Filozofická fakulta Ostravské Univerzity. Všechna práva vyhrazena.

Valid HTML 4.01 Transitional