OU EN Psychologie a její kontexty

Pokyny pro autory


Publikované články jsou vydávány pod licencí Creative Commons CC-BY (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.cs). Autorská práva a publikační práva k příspěvku zůstávají autorům. Zasláním rukopisu do redakce časopisu autor vyjadřuje vůli publikovat svůj text v časopise Psychologie a její kontexty a zároveň vyjadřuje souhlas s uveřejněním svého příspěvku v rámci pravidel licence CC-BY.

Časopis Psychologie a její kontexty vydává původní, jinde nepublikované a jinému subjektu nenabídnuté práce v českém, slovenském a anglickém jazyce, zabývající se otázkami z teoretické, metodologické oblasti i ze sféry aplikací psychologie do každodenního života, recenze, aktuální informace, předběžná metodologická sdělení apod. Pozitivně recenzované a redakční radou přijaté práce jsou zařazeny do připravovaného čísla.

Všechny zaslané rukopisy procházejí oboustranně slepým recenzním řízením u minimálně dvou recenzentů. Recenzenti jsou vybíráni na základě následujících kritérií: odbornost nebo relevantní znalosti v oboru, žádný střet zájmů (propojení na autora) a souhlas s napsáním recenze do jednoho měsíce. Každý recenzent hodnotí kvalitu článku podle zvolených kritérií a doporučuje jeden z následujících scénářů: nejsou vyžadovány žádné změny, jsou vyžadovány drobné změny, jsou vyžadovány velké změny, zamítnutí. V případě potřeby drobných nebo větších změn jsou autoři požádáni, aby upravili článek na základě návrhů recenzentů.

Podání ani vydání příspěvků není zpoplatněno.
Podmínkou pro přijetí je jasná a přehledná formulace myšlenek a úprava rukopisu podle těchto pokynů:

Článek:
V úvodu článku musí být uveden český a anglický název a seznam všech autorů a spoluautorů.
Články teoretické povahy by měly jasně a přehledně vyjadřovat jednotlivé myšlenky. Na konci je nutno uvést seznam použité literatury.

Články empirické povahy by měly zachovávat tento postup:

 • Problém
 • Metody
 • Výsledky
 • Diskuze a hodnocení výsledků
 • Závěr
 • Literatura

Abstrakt:
Je stručným výtahem z článku. Nesmí být psán v první osobě a rozsah by neměl přesáhnout 15 řádků, tj. 900 znaků. Dodává se v českém nebo slovenském jazyce. Abstrakt je nutné doplnit 3-6 klíčovými slovy.

Rozšířený anglický abstrakt:

Každý článek musí obsahovat rozšířený anglický abstrakt. Nesmí být psán v první osobě a rozsah by měl být cca 1 strana A4, tj. 3.000-4.000 znaků včetně mezer. Abstrakt by měl být samovysvětlující.

Struktura abstraktu výzkumných příspěvků musí dodržovat výše uvedený postup, tj. PROBLÉM, METODY, VÝSLEDKY, DISKUZE A HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ, ZÁVĚR. Abstrakt teoretických a jiných příspěvků by měl v uvedeném rozsahu srozumitelně seznámit s hlavními myšlenkami hlavního textu.

Abstrakt by měl být doplněný klíčovými slovy v angličtině, totožnými s českými.

Souhlas autorů a spoluautorů:

Souhlas musí obsahovat seznam všech autorů a spoluautorů (včetně titulů) a kontakt na ně. U všech je možné uvést současné pracoviště. U každého autora je nutné uvést souhlas s publikováním článku, a to dvěma způsoby:

 • s použitím zkratky v.r. (např. Jan Novák v.r.) - nutné napsat kurzívou. Redakce si v tomto vyhrazuje právo kontaktovat jednotlivé autory pro potvrzení jejich souhlasu.
 • vytisknutím, podepsáním a přiložením naskenovaného podepsaného listu souhlasu.

Formulář autorského souhlasu si stáhněte zde.


Tabulky, grafy, obrázky a zkratky:

Tabulky je vhodné vytvářet spíše menší a jasně členěné pro zajištění větší přehlednosti. Každá musí obsahovat pořadové číslo a název (příp. stručný popis obsahu), uvedený nad tabulkou.

Grafy musí obsahovat pořadové číslo a název, uvedené nad grafem. Je vhodné dodržovat v rámci celého příspěvku jednotnou podobu. Zároveň je potřeba dodat s rukopisem původní soubor, obsahující data (hodnoty), ze kterých graf vychází (např. Excell .xls(x), SPSS .sav apod.).

Obrázky musí obsahovat pořadové číslo a název, uvedené nad obrázkem. Do souboru je vhodné vkládat je pomocí příkazu Vložit -> Obrázek -> Ze souboru.

Tabulky, grafy a obrázky se vkládají přímo do zamýšleného místa v textu.

Veškeré zkratky je nutné vysvětlit při prvním použití.

Délka článků by měla být minimálně 3 a maximálně 20 normovaných stran (30 řádků po 60 znacích), tj. 36 tisíc znaků (delší články je vhodné předem konzultovat s redakcí). Text článku musí být vytvořen v textovém editoru Microsoft Word (nebo alternativním editoru např. OpenOffice) a uložen jako soubor .doc nebo .rtf. V případě složitější struktury (větším množství tabulek nebo obrázků) je vhodné přiložit i PDF verzi pro ilustraci zamýšleného vzhledu článku.

Článek se posílá elektronicky jako příloha na adresu: psychkont@osu.cz. Soubor by měl mít následující strukturu:

 • český a anglický název
 • jméno autora (příp. spoluautorů)
 • abstrakt (český nebo slovenský) a klíčová slova (3-6)
 • text článku (včetně příp. tabulek a obrázku)
 • seznam použité literatury
 • kontakt na autora (spoluautory): pracoviště, adresa pracoviště, e-mail (resp. i telefon)

V příloze tak musí být 2 (resp. 3) soubory (druhým souborem je souhlas autorů, třetím je případně soubor s daty pro grafy). Použití komprimačních archivů (ZIP, RAR atd.) nedoporučujeme.
Poznámky pod čarou se označují arabskými číslicemi připojenými k patřičnému místu v textu jako horní index; číslují se průběžně v celé práci.

Tabulky a obrázky se číslují zvlášť, arabskými číslicemi. Označení, číslo, název a případný vysvětlující text se píše přímo v tabulkách. U obrázků je nutné vypsat údaje u konkrétní fotografie.

Práce s literaturou (odkazy, citace a seznam literatury) se řídí citační normou APA 7.
Odkazy na použité nebo citované práce se v textu příspěvku uvádějí příjmením autora a rokem vydání v závorce. Jméno autora a rok vydání práce je oddělen čárkou. Např. odkaz na Hussovo dílo (Huss, 1852). V případě použití přímé citace je třeba také uvést stranu (Huss, 1852, p. 15-21).
Odkazy na více prací se oddělují středníkem. U publikací více autorů se uvádí jméno prvního autora, za které se připojí "et al." (V textu příspěvku je možné též užít spojení "a kol.") Bližší informace o citaci viz níže.

V úplném seznamu literatury, uvedeném na konci článku, mají být práce uvedeny v abecedním pořadí uspořádaném podle příjmení autorů (viz příklady citací níže). Uvádí-li se více prací od téhož autora, měly by být uspořádány podle roku vydání těchto prací, tj. od nejstarších k nejnovějším. Práce jednoho autora, které mají více spoluautorů, se zařazují až za práce, které pocházejí pouze od autora. Seznam obsahuje jen citované publikace a nečísluje se.

Za jazykovou úpravu a správnost citací zodpovídá autor.
Příspěvky nejsou finančně honorovány. Příspěvky procházejí recenzním řízením. V případě nepřipuštění k vydání je článek a recenze zaslána autorovi k úpravě. Upravuje-li autor podle oponentního posudku příspěvek, je povinen na recenzi písemně reagovat (které připomínky přijal a které do nového znění příspěvku nezapracoval, příp. se kterými nesouhlasí). Upravený příspěvek je předán původnímu recenzentovi k supervizi. Korektury zasílané autorům musí být vráceny do 30 dní.

Redakce si vyhrazuje právo krátit rukopis a provést redakční úpravy. Publikované rukopisy a nevyžádané nepublikované rukopisy se nevracejí. Autor práce nabídnuté k publikování je vyrozuměn o jejím přijetí či zamítnutí.

Pravidla pro psaní jmen podle citační normy APA 7

UVÁDĚNÍ JMEN V SEZNAMU LITERATURY

Pokud má práce 1-20 autorů, uvádějí se všichni v podobě "Autor, A. A., Autor, B. B., Autor, C. C., & Autor, D. D." se znakem "& " před posledním autorem
Pokud má práce 21 a více autorů, uvede se prvních devatenáct autorů, tři tečky a poslední autor
(Autor, A. A., Autor, B. B., Autor, C. C., Autor, D. D., Autor, E. E., Autor, F. F., Autor, G. G., Autor, H. H., Autor, I. I., Autor, J. J., Autor, K. K., Autor, L. L., Autor, M. M., Autor, N. N., Autor, O. O., Autor, P. P., Autor, R. R., Autor, S. S., Autor, T. T., … Autor, U. U.).

UVÁDĚNÍ JMEN V PRŮBĚHU TEXTU

Typ citace První citace v textu Následující citace v textu První citace v textu v závorce Následující citace textu v závorce
Práce jednoho autora Blake (2007) Blake (2007) (Blake, 2007) (Blake, 2007)
Práce dvou autorů Blake a Woods (2010) Blake a Woods (2010) (Blake & Woods, 2010) (Blake & Woods, 2010)
Práce tří a více autorů Novak et al. (2008) Novak et al. (2008) (Novak et al., 2008) (Novak et al., 2008)
Skupina (snadno rozpoznatelná podle zkratky) jako autor Česko-Moravská Psychologická Asociace (2012) ČMPS (2012) (Česko-Moravská Psychologická Asociace, 2012) (ČMPS, 2012)
Skupina (bez zkratky) jako autor Ostravská Univerzita (2011) Ostravská Univerzita (2011) (Ostravská Univerzita, 2011) (Ostravská Univerzita, 2011)

Příklady citací literatury:

a) citace knihy

Aldwin, C.M. (1994). Stress, coping and development: An integrative perspective. Guilford Press.
Saleebey, D. (1997). The Strengths Perspective in Social Work Practice. Longman Publishers.
Werner, E. E., & Smith, R. S. (1982). Vulnerable but invincible: A longitudinal study of resilient children and youth. McGraw-Hill.

b) citace příspěvku ve sborníku

Masten, A. S., & Obradović, J. (2006). Competence and Resilience in Development. In B.M. Lester, A. S. Masten & B. McEven (eds.), Resilience in Children. Annals of the New York Academy of Science, Vol. 1094 (s. 13-27). Blackwell.
Ryan, R.M., & Deci, E.L. (2001). On hapiness and human potentials: A review of research on hedonic and eudaimonic well-being. In S. Fiske (ed.), Annual Review of Psychology (s. 141-166). Annual Reviews.

c) citace sborníku

Coulmas, F. (ed.). (1981). Conversational Routine. Mouton.

d) citace příspěvku v časopisu

Cramer, P. (1998). Coping and Defense Mechanism: What's the Dirreference? Journal of Personality, 66(6), 919-946. https://doi.org/10.1111/1467-6494.00037
Gilbert, D. G., McClernon, J. F., Rabinovich, N. E., Sugai, C., Plath, L. C., Asgaard, G., ... Botros, N. (2004). Effects of quitting smoking on EEG activation and attention last for more than 31 days and are more severe with stress, dependence, DRD2 A 1 allele, and depressive traits. Nicotine and Tobacco Research, 6, 249-267. https://doi.org/10.1080/1462220041 0001676305
Leifer, M., Kilbane, T., & Kalick, S. (2004). Vulnerability or Resilience to Intergenerational Sexual Abuse: The Role of Maternal Factors. Child Maltreatment, 9(1), 78-91. https://doi.org/10.1177/1077559503261181

e) citace textu z internetu

MacLean, K. (2004). Resilience: What it is and how children and youth people can be helped to develop it. CYC-Online, 62. Získáno červenec 8, 2021 z http://www.cyc-net.org/cyc-online/cycol-0304-resilience.html
Merriam-Webster. (n.d.). Braggadocio. In Merriam-Webster.com dictionary. Získáno leden 13, 2020, z https://www.merriam-webster.com/dictionary/braggadocio
Liu, S. (2005, květen 24-28). Defending against business crises with the help of inteligent agent based early warning solutions [Konferenční příspěvek]. The Seventh International Conference on Enterprise Information Systems, Miami, FL, United States. Abstract http://www.iceis.org/iceis2005/abstracts_2005.htm
Price, P. C., Jhangiani, R., & Chiang, I. A. (2015). Research methods in psychology (2nd Canadian ed.). BCcampus. https://opentextbc.ca/researchmethods
Price, D. (2018, březen 23). Laziness does not exist. Medium. https://humanparts.medium.com/laziness-does-not-exist-3af27e312d01
Resilience Research Centre (2006). International Resilience Project: Project report. https://resilienceresearch.org/files/2006_reports/mainreport.pdf
Sillick, T. J., & Schutte, N. S. (2006). Emotional intelligence and self-esteem mediate between perceived early parental love and adult happiness. E-Journal of Applied Psychology, 2(2), 38-48. https://doi.org/10.7790/ejap.v2i2.71 
Problémy s webovou stránkou?
Copyright © 2010- Filozofická fakulta Ostravské Univerzity. Všechna práva vyhrazena.

Valid HTML 4.01 Transitional