OU EN Psychologie a její kontexty

Publikační Etika a prohlášení o porušení zásad


Psychologie a její kontexty se řídí obecnými etickými zásady publikování ve výzkumu, podle COPE (Committee on Publication Ethics/ Výboru pro publikační etiku - více informací naleznete na https://publicationethics.org). Vzhledem k tomu, že cílem Psychologie a jejích kontextů je přispívat k rozvoji poznání v oboru psychologie, redakční rada prověřuje všechny zaslané příspěvky, aby nezkreslovaly výsledky výzkumu, které by mohly poškodit důvěru v časopis.

Autoři, autorství a přispívání do časopisu
Redakce a redakční rada
Proces recenzního řízení (peer-review)
Zásady časopisu týkající se střetu zájmů či konkurenčních zájmů
Řešení stížnosti a odvolání
Zásady časopisu týkající se sdílení dat a reprodukovatelnosti
Politika časopisu týkající se etického dohledu
Opravy a odvolání
Politika časopisu v oblasti duševního vlastnictví - autorská práva a licence


Autoři, autorství a přispívání do časopisu

Všechny články zaslané do časopisu Psychologie a její kontexty musí být původní a nemohou být současně zaslány do jiných časopisů. Není dovoleno předkládat rukopisy, které byly publikovány již dříve. Všechny citace a parafráze musí být řádně uvedeny v souladu s pokyny časopisu.

Přispívající do časopisu mají povinnost:

 • Uvádět všechny zdroje
 • Poskytnout seznam literatury a/nebo prohlášení o finanční podpoře svého výzkumného článku
 • Účastnit se recenzního řízení - peer review process (očekává se, že článek přepracují nebo kriticky revidují v souladu s doporučeními recenzentů, pokud je zveřejnění článku podmíněno tímto přepracováním).
 • Zdržet se jakékoliv formy plagiátorství.

Podvodný výzkum a vědomě nepřesná tvrzení a plagiátorství v jakékoli podobě představují neetické chování a jsou považovány za nepřijatelné. V takových případech bude příspěvek odmítnut (viz. Proces recenzního řízení (peer-review). Články v každém čísle jsou namátkově kontrolovány nástrojem iThenticate - SimilarityCheck, který pomáhá odhalit plagiátorství

V časopisu Psychologie a její kontexty je autorství článku definováno na základě těchto zásad:

 1. Podstatný podíl na koncepci nebo návrhu práce, získávání dat nebo analýze a interpretaci dat a/nebo na
 2. Vypracování návrhu článku nebo jeho kritická revize s ohledem na důležitý vědomostní obsah a na
 3. Konečném schválení verze, která má být zveřejněna, a na
 4. Souhlasu s odpovědností za všechny aspekty práce a se zajištěním, že otázky týkající se přesnosti nebo integrity jakékoliv části práce budou náležitě prošetřeny a vyřešeny.

Přispěvatelé, kteří nesplňují výše uvedená kritéria autorství, by neměli být uvedeni jako autoři, ovšem měli by být v příspěvku zmínění. Odpovídající autor by měl od všech zmíněných osob získat písemný souhlas s jejich uvedením v příspěvku.

Autor předkládající článek je odpovědný za uvedení příspěvků všech autorů i neautorů při předložení. Očekáváme, že všichni autoři před zveřejněním své jednotlivé příspěvky zkontrolují, projednají a odsouhlasí.


Redakce a redakční rada

Redakční rada se neustále snaží zlepšovat odbornou a formální kvalitu časopisu Psychologie a její kontexty. Redakce zajišťuje, aby všechny informace týkající se předložených rukopisů byly před zveřejněním důvěrné. Redakce si vyhrazuje právo provádět jazykové, formální a stylistické změny v zaslaných příspěvcích. Editor a redakční rada časopisu nesou výhradní odpovědnost za rozhodování o tom, které články budou v časopisu zveřejněny.


Recenzní řízení (peer-review)

Všechny předložené články jsou posuzovány v rámci dvojitě slepého recenzního řízení a čteny redakcí. Recenze vypracovávají akademici, kteří jsou odborníky v daných oborech. Redakce v recenzním řízení nezveřejňuje totožnost autorů a recenzentů. Redakce je povinna informovat autory o výsledcích recenzního řízení a poskytnout jim podstatnou zpětnou vazbu (na základě posudků nezávislých recenzentů), která může vést ke zlepšení kvality článku. Recenzenti jsou zodpovědní za objektivní a nezaujaté posouzení předloženého rukopisu. V případě pochybností o možném plagiátorství recenzenti na tyto pochybnosti upozorní. Pokud redakce zjistí plagiátorství nebo jiné případy pochybení, bude práce autora odmítnuta a instituce, kterou autor uvádí bude informována. Recenze přispívají ke konečnému rozhodování redakce.


Zásady časopisu týkající se střetu zájmů či konkurenčních zájmů

Všechny příspěvky do časopisu jsou přidělovány redaktorům a recenzentům tak, aby se minimalizoval možný střet zájmů, který by mohl ovlivnit jejich úsudek o tom, co bude zveřejněno. Časopis se vyhýbá následujícím vztahům mezi redaktory a/nebo recenzenty a autory: kolegy (současnými nebo nedávnými), nedávnými spoluautory a doktorandy, u nichž redaktor/recenzent působil jako člen komise nebo školitel doktoranda. Naše redaktory a recenzenty žádáme, aby deklarovali případné konkurenční zájmy.

Kromě toho jsou autoři požádáni, aby zveřejnili všechny finanční a nefinanční zájmy, které by mohly vést k zaujatosti v souvislosti s prací předloženou k publikaci.


Jakým způsobem bude časopis vyřizovat stížnosti a žádosti

Všechny stížnosti budou v první řadě v kompetenci šéfredaktora zodpovědného za časopis. Šéfredaktor bude vyřizovat všechny stížnosti týkající se vědeckého obsahu (např. odvolání proti zamítnutí), stížnosti týkající se selhání procesu přijetí článku (např. nadměrná doba potřebná k posouzení článku) a stížnosti týkající se publikační etiky. Stěžovateli bude poskytnuta odpovídající zpětná vazba.

V případě odvolání proti zamítnutí zváží šéfredaktor všechny argumenty autora a posudky recenzentů. Na základě těchto úvah šéfredaktor rozhodne, zda:

 • Zda rozhodnutí o zamítnutí zůstane v platnosti; nebo
 • Je třeba provést další nezávislá přezkoumání; nebo
 • Odvolání má být přijato.

Stěžovatel bude o rozhodnutí informován a bude mu poskytnuto adektvátní vysvětlení. Rozhodnutí o odvolání je konečné.

V případě stížnosti týkající se publikační etiky se šéfredaktor řídí pokyny zveřejněnými Výborem pro publikační etiku (COPE). Šéfredaktor poté rozhodne o dalším postupu a poskytne stěžovateli zpětnou vazbu.

Pokud je předmětem stížnosti šéfredaktor, stěžovatel by měl sdělení adresovat proděkanovi pro vědu a výzkum Filozofické fakulty Ostravské univerzity (kontakt: https://ff.osu.cz/personalni-slozeni/#25900).


Zásady časopisu týkající se sdílení a reprodukovatelnosti dat

Podporujeme transparentnost a otevřenost dat a dalších materiálů souvisejících s výzkumem. Časopis proto vyzývá autory, aby, pokud je to možné a vhodné, ukládali data podporující výsledky jejich výzkumu do veřejného úložiště.


Zásady časopisu týkající se etického dohledu

Zásady časopisu týkající se dohledu nad dodržováním etických zásad jsou založeny na vzájemné důvěře mezi všemi účastníky publikačního procesu a na uznání nutnosti dodržovat všechny zásady publikační etiky.

Časopis se řídí COPE definicí Etického dohledu, podle níž „by měl etický dozor mj. zahrnovat zásady týkající se souhlasu s publikováním, publikování o zranitelných skupinách obyvatelstva, zásady etického provádění výzkumu na zvířatech a etického provádění výzkumu na lidech, nakládání s důvěrnými údaji a obchodními/marketingovými postupy”. Jsme připraveni postoudit veškerá odvolání za předpokladu, že jsou odůvodněná a nejsou anonymní.


Úpravy a odvolání

Všechny úpravy a odvolání budou posouzeny redakcí v souladu s platnými pokyny COPE pro odvolání (https://publicationethics.org/retraction-guidelines). Pokud se zjistí, že autor nebo časopis udělali chybu, může to vést k tomu, že redakce v závislosti na situaci uplatní následující opatření:

 • pokud je článek stále posuzován, může být odmítnut a vrácen autorovi;
 • pokud byl článek již publikován online a v tisku pak v závislosti na povaze chyby,
  1. lze k článku připojit opravu;
  2. mohou být k článku připojeny redakční poznámky nebo vyjádření obav redakce
 • v závažných případech, kdy byl článek již zveřejněn online, ale ne v tištěné podobě, může dojít ke stažení článku. Důvody budou uvedeny ve zveřejněném oznámení o stažení článku. Článek bude na webových stránkách ponechán, ale bude označen vodoznakem “staženo”.

Zásady časopisu týkající se oblasti duševného vlastnictví – autorská práva a licence

Online verze časopisu Psychologie a její kontexty vychází v Open Access režimu od čísla 1/2010. Všechny články jsou okamžitě a trvale dostupné pro každého, kdo si je bude chtít přečíst, stáhnout, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat nebo odkazovat na celé texty článků, procházet je kvůli indexaci, předávat je jako softwarová data nebo je používat k jakémukoli jinému zákonnému účelu. Autoři přispívající do řasopisu souhlasí s tím, že své články uveřejní pod licencí Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International license for non-commercial purposes (CC BY-NC-4.0).

Volně přístupné publikování (Open Access) v rámci časopisu je bezplatné.

Autoři si ponechávají autorská práva a udělují časopisu právo prvního zveřejnění, přičemž je dílo současně licencováno pod licencí Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0. International License, která umožňuje ostatním sdílet dílo s uvedeným autorstvím a údajem o první publikaci v tomto časopise.


 
Problémy s webovou stránkou?
Copyright © 2010- Filozofická fakulta Ostravské Univerzity. Všechna práva vyhrazena.

Valid HTML 4.01 Transitional