OU CZ Psychology and its contexts

Psychology and its Contexts, 3 (1), 2012Research studies

Stress in police practice
Adamová, I., Vtípil, Z.

Abstract | Fulltext (PDF)

The relationship between football fans' identification with the team and motives leading to cheering
Hajdúk, M., Bratská, M.

Abstract | Fulltext (PDF)

The prevalence of addictive behavior in 11 and 15 year old children at the ELSPAC study
Novotný, J.S., Okrajek, P.

Abstract | Fulltext (PDF)

Factors affecting anticipated emotions in association with aggressive behavior
Vasková, K.

Abstract | Fulltext (PDF)


Review studies

Coaching as a method of the development of people´s abilities, usable in the managers´ practice.
Klímová, M.

Abstract | Fulltext (PDF)

Media behavior and self-control
Kováčová Holevová, B.

Abstract | Fulltext (PDF)

Aging in the context of self-care and self control (preparation for aging and its contexts)
Ráczová, B.

Abstract | Fulltext (PDF)

Moral reasoning in the context of the selected psychological methods
Lajčiaková, P.

Abstract | Fulltext (PDF)


Reviews

Michalík, J. a kol.: Zdravotní postižení a pomáhající profese.1. vydání. Praha: Portál, 2011, 512 stran. ISBN 978-80-7367-859-3
Trzos, T.

Fulltext (PDF)

Cakirpaloglu, P.: Úvod do psychologie osobnosti, Praha: Grada Publishing, 2012. 288 stran. ISBN 978-80-247-4033-1
Paulík, K.

Fulltext (PDF)

Miovský, M., Skácelová, L., Zapletalová, J., & Novák, P. (Eds.). Primární prevence rizikového chování ve školství. Praha: TOGGA, 2010. 262 stran. ISBN 978-80-87258-47-7
Záškodná, H.

Fulltext (PDF)

Urbánek T., Denglerová D., Širůček J.: Psychometrika. Měření v psychologii. Praha: Portál, 2011, 319 strán. ISBN 978-80-7367-836-4
Karaffová, E.

Fulltext (PDF)

Announcements

Konference sekce psychologie zdraví Českomoravské psychologické společnosti s mezinárodní účastí. Vernířovice, 18.5. - 20.5.2012.
Paulík, K.

Fulltext (PDF) 
Problems with web page?
Copyright © 2010- University of Ostrava, Faculty of Arts. All rights reserved.

Valid HTML 4.01 Transitional